• Pomoc Unii Europejskiej FUNDUSZE UNIJNE 2007 - 2013
  projekt
  e-pogotowie: zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej archiwizacji dokumentacji medycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa nowoczesnej strony www dla wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w bydgoszczy.

  został wzpółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej  4 – Działanie 4.2 Rozwój aplikacji i usług dla ludności. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

   

  Cel projektu to zmniejszenie kosztów funkcjonowania WSPR w Bydgoszczy, wyeliminowanie zagrożeń związanych ze zwiększeniem liczby dokumentów oraz poprawa dostępności informacji dla obywateli i ułatwienie przepływu informacji. Wdrożenie elektronicznej archiwizacji dokumentacji  medycznej oraz elektronicznego obiegu dokumentów zmniejszyło koszty funkcjonowania WSPR w Bydgoszczy oraz zwiększyło dostępność do informacji. Z braku możliwości ingerencji w proces legislacyjny nie było możliwe ograniczenie dokumentacji papierowej w inny sposób.

   

  Osiągnięto następujące wskaźniki produktu

  • Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych – szt. 1, – elektroniczny obieg dokumentów,
  • Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych – szt. 1,
  • Zainstalowane systemy obsługi obywateli – szt. 1,
  • Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja – szt. 1, strona internetowa
  • Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – Interakcja – szt.1, strona internetowa z elektroniczną skrzynką podawczą
  • Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja – szt. 1, strona internetowa z możliwością Komunikacji z pracownikami

   

  Nowoczesne moduły informacyjne obok przekazywania informacji mogą także służyć jako narzędzie wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a WSPR w Bydgoszczy, będącym publiczną  jednostką opieki zdrowotnej oraz sprzyjać integracji i poprawie jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

   

  W ramach projektu  realizowane są zadania z zakresu rozwoju i tworzenia tematycznych modułów informacyjnych, tworzenia nowoczesnych platform e-usług w regionie oraz unifikacji systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów, co wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla województwa kujawsko-pomorskiego.

   

  Całkowity koszt projektu269.000,00 PLN
  w tym refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego222.000,00 PLN
  projekt
  zakup ambulansów na potrzeby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w bydgoszczy

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   

  Całkowity koszt projektu1.269.398,90 PLN
  w tym refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1.025.867,00 PLN
  Termin realizacji projektu2007 – 2009
  Efekt rzeczowy5 ambulansów ratowniczych
  projekt
  zakup ambulansów na potrzeby podstawowych zespołów ratownictwa medycznego wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w bydgoszczy

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   

  Całkowity koszt projektu1.276.702,95 PLN
  w tym refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego809.924,89 PLN
  Termin realizacji projektu2008 – 2009
  Efekt rzeczowy3 ambulanse ratownicze z pełnym wyposażeniem medycznym
  Pomoc Unii Europejskiej FUNDUSZE UNIJNE 2004 - 2006
  projekt
  poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania wspr w bydgoszczy

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zrealizowała projekt zatytułowany „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania WSPR w Bydgoszczy” przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego termin realizacji od IV kwartału 2004 do I kwartału 2006

   

  STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 1 MARCA 2006 R.

  • zrealizowano dostawę 6 – ciu defibrylatorów ze stacjami odbiorczymi, z możliwością wykorzystania w systemie telemedycyny stanowiących wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego.
  • oddano do użytkowania sieć komputerową na 30 stanowisk z wykorzystaniem łączy internetowych umożliwiających szybki przepływ informacji pomiędzy punktami stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego a stanowiskiem dyspozytorskim i innymi komórkami organizacyjnymi zakładu.
  • zrealizowano dostawę 7 ambulansów ratownictwa medycznego z zestawem noszy składających się z noszy głównych, reanimacyjnych na transporterze, noszy podbierających, noszy próżniowych, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej.

   

  Całkowity koszt projektu2.244.000,00 PLN
  w tym współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1.615.000,00 PLN
  z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego629.000,00 PLN