• Prywatność

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez :

  Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Bydgoszczy
  Bydgoszcz ul. Markwarta 7
  jest Dyrektor WSPR

  1. Pod adresem poczty elektronicznej iod@wspr.bydgoszcz.pl lub pisemnie pod adresem WSPR można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym wyznaczony został Arnold Paszta.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu diagnozy i zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
  3. Pani/Pana dane osobowe udostępniane podmiotom trzecim realizującym usługi: diagnozy medycznej, opieki zdrowotnej i leczenia.
  4. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem m.in:
   1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
   2. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich nie podanie może skutkować niemożliwością realizacji kompleksowej opieki zdrowotnej.
  7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

  Administrator Danych
  Dyrektor WSPR SP ZOZ w Bydgoszczy