– Blog

W ramach współpracy z PZU Życie SA WSPR w Bydgoszczy zakupiła

Suszarka-sterylizator Farma Play 50W

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Read more

W ramach współpracy z PZU Życie SA WSPR w Bydgoszczy zakupiła

300 sztuk fartuchów chirurgicznych,

100 sztuk preparatu do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni,

17 litrów środka do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych,

3 termometry.

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Read more

Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwoDziałanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznychPoddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Realizatorzy projektu:Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko-pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Zadanie: Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ

Całkowita wartość projektu: 359 851,92 złDofinansowanie z Funduszy Europejskich: 341 859,32 złCelem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia. W ramach projektu dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Read more

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 520 000,00 PLN

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Read more

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 580 645,14 PLN

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Read more

Back to top