– Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY,
UL. KS. R. MARKWARTA 7, 85 – 015 BYDGOSZCZ
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

Na podstawie art. ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 295) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182 z późn. zm.), Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 1. Kandydat przystępujący do konkursu winien posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj. posiadać:
  1. tytuł zawodowy lekarza,
  2. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
  4. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
 2. Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, lub kserokopię tych dokumentów, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,
  3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
  4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
   Kandydat może złożyć dokumenty w formie kopii pod warunkiem ich poświadczenia za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem bądź podpisem z pieczęcią imienną na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postepowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz.

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” w:

sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz

(czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 15.00).

najpóźniej do dnia 17.08.2020 r. godz. 12:00

W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego, lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu WSPR w Bydgoszczy.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: siedziba WSPR w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do dwóch tygodni od upływu terminu na składanie ofert. O terminie otwarcia ofert i przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym WSPR w Bydgoszczy kandydaci mogą uzyskać do wglądu w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. KS. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz, tel. (52) 323 – 04 – 13.

Warunki pracy kandydata wyłonionego w drodze konkursu: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku objętym konkursem, w wymiarze 4/5 etatu, na okres 6 lat, za wynagrodzeniem określonym w umowie o pracę.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Back to top