– Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

www.dreamsart.pl

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Realizatorzy projektu:
Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko-pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Zadanie: Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ

Całkowita wartość projektu: 359 851,92 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 341 859,32 zł

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia. W ramach projektu dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Back to top