– Klauzula informacyjna – SWD PRM

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-015) przy ul. ks. Ryszarda Markwarta 7, z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-maila: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl
 2. Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:
  1. Minister Zdrowia
  2. Wojewodowie
  3. Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego – SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  4. Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego w tym:
   • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
   • Szpital Wielospecjalistyczny im. L. Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław
   • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
   • Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
   • NOVUM-MED, ul. Mickiewicza 26 89-410 Więcbork
   • Szpital Tucholski Sp. z o.o., ul. Nowodworskiego 14-18,      89-500 Tuchola
   • Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin
   • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
   • Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża
   • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego, ul. Dr L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz
   • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
   • Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski
   • Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
   • Zespół Opieki Zdrowotnej, ul.Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno
   • Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Dr. J.G. Koppa 1E, 87- 400 Golub-Dobrzyń
   • Szpital Lipno Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno
   • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
   • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@wspr.bydgoszcz.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym1.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana na współadministratora, o którym mowa w pkt 2 ppkt. 1) – 4) właściwego pod względem posiadanych kompetencji.
 7. W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 8. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:
  1. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta2,
  3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy3,
  4. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – w zakresie danych użytkowników SWD
   PRM4.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 11. Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

1 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127).

3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

4 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018 r. poz. 357).

Back to top