– Udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna prowadzona w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (dalej: WSPR) jest udostępniana, w zależności od formy jej prowadzenia:
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w siedzibie WSPR, przy
   ul. Ks. R. Markwarta 7 w Bydgoszczy, w godzinach pracy, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym osobom, organom, podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dotyczy tylko dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej),
  • na informatycznym nośniku danych (dotyczy tylko dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej).
 2. Udostępnienie dokumentacji może odbyć się:
  • poprzez odbiór w siedzibie WSPR,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przesyłką poleconą,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Dokumentacja medyczna za życia pacjenta jest udostępniana:
  • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, w tym opiekunowi prawnemu,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.
 4. Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta jest udostępniana:
  • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, w tym opiekunem prawnym,
  • osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 5. W przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi zmarłego pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża właściwy sąd powszechny.
 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek.
 7. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej powinien zawierać:
  • zakres wnioskowanej dokumentacji medycznej,
  • dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację pacjenta/zdarzenia,
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe wnioskodawcy,
  • sposób i formę udostępnienia.
 8. Wniosek w formie pisemnej może być złożony na formularzu, którego wzór zamieszczony jest poniżej.
 9. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych, WSPR może pobierać opłatę.
 10. Opłaty, o której mowa w pkt. 9, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • na wniosek sądu lub prokuratury,
  • w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta,
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na jej wniosek,
  • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych,
  • organom rentowym w sprawie uprawnień określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia
   13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 11. Maksymalna wysokość opłaty za:
  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – wynosi 0,00007,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – wynosi 0,0004
   – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Wysokość opłaty uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
 12. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres:
  • 20 lat – w przypadku pacjentów dorosłych oraz dzieci od 2 roku życia,
  • 22 lat – w przypadku dzieci do 2 roku życia,
  • 30 lat – w przypadku zgonu pacjenta.
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Back to top