– Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, w oparciu o treść art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 z 2011 r. poz. 654) oraz w związku rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umów o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr 93, poz.592) informuje o

ZAKOŃCZENIU Z DNIEM 5 LUTEGO 2013 R. KONKURSU OFERT O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
na pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych-kierowców w zespołach transportowych oraz systemowych w ramach statutowej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Oferty złożone w związku z planowanym pierwotnie terminem 11 lutego br. zostaną zwrócone bez otwierania.

Back to top