– Opiniowanie imprez masowych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego, jest podmiotem uprawnionym do wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych na obszarze swojego działania.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ
  1. Wniosek o wydanie opinii winien być skierowany do dyrektora WSPR. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć osobiście w sekretariacie przy ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz lub drogą mailową na adres sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl.
  2. Wniosek winien zostać złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy.
  3. Wniosek o wydanie opinii winien zawierać następujące informacje:
 • nazwę imprezy,
 • dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, numer telefonu),
 • osobę upoważnioną do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu),
 • termin, godzinę imprezy,
 • lokalizację imprezy,
 • przewidywaną liczbę uczestników,
 • informacje dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji,
 • nazwę i adres podmiotu realizującego zabezpieczenie medyczne, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie,
 • dowód dokonania opłaty za wydanie opinii.
  1. 4. Za wydanie opinii WSPR pobiera opłatę w wysokości 200,00 zł brutto. Jednostka wnioskująca o wydanie opinii może uiścić przedmiotową opłatę gotówką bezpośrednio w kasie WSPR w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 lub przelewem na konto bankowe, podając w tytule przelewu nazwę i termin imprezy.

  Santander Bank Polska
  63 1500 1360 1213 6007 6569 0000

   5. Za wystawienie opinii WSPR w Bydgoszczy wystawi organizatorowi fakturę VAT.
   6. W przypadku organizatorów korzystających z zabezpieczenia medycznego WSPR w Bydgoszczy wystawienie opinii jest objęte 50% rabatem.
   7. Każda zmiana wcześniej zgłoszonych warunków dla wydanych już opinii będzie traktowana jako nowy wniosek o wydanie nowej opinii.
   8. Dodatkowych informacji na temat wydania opinii o zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej udziela
   Krzysztof Wiśniewski, tel. +48 571 293 052, e-mail: kwisniewski@wspr.bydgoszcz.pl
  Do pobrania:

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

  Back to top