– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu wspr.bydgoszcz.pl

Wstęp Deklaracji

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wspr.bydgoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marek Staniszewski, adres poczty elektronicznej mstaniszewski@wspr.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy przy ul. ks. Ryszarda Markwarta 7 nie spełnia wszystkich wymagań zawartych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
  Wejście przez 6 stopni.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Brak możliwości dotarcia na piętra.
 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
  Platforma schodowa przy wejściu do budynku administracji. Przy furtce wjazdowej znajduje się domofon umożliwiający wezwanie pomocy przy wjeździe. Budynek wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną.
 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
  Na terenie obiektu wyznaczone stanowisko przeznaczone do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
  Nie ma ograniczeń.
 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
  Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, kontaktując się z koordynatorem dostępności na adres e-mail: kd@wspr.bydgoszcz.pl lub telefonicznie: 52 323 04 13.
 7. Inne informacje.
  Na parterze toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku.
Back to top