– Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap

Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region,
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Cel projektu:
Utworzenie elektronicznych usług medycznych z zakresu użyteczności publicznej w obszarze e-zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i modernizację systemów dziedzinowych Partnerów projektu. E-usługi w zakresie e-Zdrowia mają na celu usprawnienie komunikacji na linii pacjent – podmiot leczniczy/podmioty lecznicze.

Całkowita wartość Projektu: 130 000,00 zł
Dofinansowanie EFRR: 110 500,00 zł
Wkład Własny: 19 500,00 zł

Back to top