– Wsparcie WSPR w Bydgoszczy w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi poprzez zakup 1 ambulansu, jak również środków do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej

www.dreamsart.pl

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 520 000,00 PLN

Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Back to top